Altkirchenslavische Grammatik - Flexion - Substantive - Maskulina
OCS grammar - inflection - nouns - masculine


Altkirchenslavische Grammatik - Flexion - Substantive - Neutra
OCS grammar - inflection - nouns - neutral


KODEKS-Homepage


© S. Kempgen